Yönetilen Tezler, Kitap Bölümleri, Makaleler ve Bildiriler


Doktora Tezleri


16. Köroğlu, Mustafa (2021). Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmede Kullanılan Merkezi Sınav Puanlarının Geçerlik Çalışması, Hacettepe Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı 
15. UYSAL İBRAHİM, (2019). Açık uçlu maddelerde otomatik puanlamanın güvenirliği ve test eşitleme hatalarına etkisi, Hacettepe Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

14. KUMLU GÖKHAN, (2019). Test ve alt testlerde eşitlemenin farklı koşullar açısından incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

13. TAT OSMAN, (2019). Açıklayıcı madde tepki modellerinin bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış testlerde kullanımı, Hacettepe Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

12. KILIÇ ABDULLAH FARUK, (2019). Karma testlerde doğrulayıcı faktör analizi kestirim yöntemlerinin karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

11. ERDEM KARA BAŞAK, (2019). Değişen madde fonksiyonu gösteren madde oranının bireyselleştirilmiş bilgisayarlı ve çok aşamalı testler üzerindeki etkisi, Hacettepe Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı 
10.  AKSU GÖKHAN, (2018). PISA başarısını tahmin etmede kullanılan veri madenciliği yöntemlerinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

9. REYHANLIOĞLU KEÇEOĞLU ÇİĞDEM, (2018). Parametrik ve parametrik olmayan madde tepki kuramında farklı örneklem büyüklüklerine ve boyutluluklarına göre parametre değişmezliğinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

8. GÜNDEĞER CEYLAN, (2017). Bireyselleştirilmiş bilgisayarlı sınıflama testi kriterlerinin sınıflama doğruluğu ve test uzunluğu açısından karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

7. YAKAR LEVENT, (2017). Bilişsel tanı ve çok boyutlu madde tepki kuramı modellerinin karşılıklı uyumlarının incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

6. BIKMAZ BİLGEN ÖZGE, (2016). Parametrik ve parametrik olmayan madde tepki kuramı modellerinin farklı örneklemler ve test uzunluğunda karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

5. TAŞDELEN TEKER GÜLŞEN, (2014). Madde takımlarının güvenirlik ve değişen madde fonksiyonu üzerine etkisi, Hacettepe Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
 
4. BOZTUNÇ ÖZTÜRK NAGİHAN, (2014). Bireyselleştirilmiş bilgisayarlı test uygulamalarında madde kullanım sıklığı kontrol yöntemlerinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

3. YAVUZ GÜLER, (2014). Çok boyutlu madde tepki kuramı modelleri ve paket programları için karşılaştırmalı analizler, Hacettepe Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

2. ALKAN MERAL, (2013). PISA 2009 okuma becerileri açık uçlu sorularının puanlanmasında genellenebilirlik kuramındaki farklı desenlerin karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

1. ARSAN NİHAN, (2012). Buz pateninde hakem değerlendirmelerinin genellenebilirlik kuramı ve Rasch Modeli ile incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı 

Yüksek Lisans Tezleri


20. ARSLAN MÜNEVVER, (2020). TEOG sınavının yabancı dil alt testine ait maddelerin yanlılığının incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

19 DOĞRU ŞAFAK CANSU, (2019). Karma testlerin psikometrik özelliklerini belirlemede klasik test kuramı ve rasch modelinin karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

18. BAYHAN AYŞE, (2018). Farklı koşullardaki kayıp veri oranının iç tutarlığa etkisi, Hacettepe Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

17. YURTTAŞ KUMLU GÜLFEM DİLEK, (2018). Türkiye'de PISA uygulamasına katılan öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimlerinin PISA sonuçlarını yordama düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

16. YÜKSEL KENAN BURAK, (2017). Yaratıcılığın ve madde yazarlığı eğitiminin ölçme aracının psikometrik özelliklerine etkisi, Hacettepe Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

15. KESER SÜLEYMAN, (2017). Mesleki kıdemin kesme puanı belirlemeye etkisinin genellenebilirlik kuramı ve çok yüzeyli Rasch ölçme modeli ile incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
 
14. GÜNDEĞER CEYLAN, (2012). Angoff, Yes/No ve Ebel Standart Belirleme Yöntemlerinin karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

13. ÜNSAL ÖZBERK ELİF BENGİ, (2012). Çoklu özellik-çoklu yöntem analizlerinde kullanılan farklı modellere ilişkin sonuçların incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

12. REYHANLIOĞLU DİDEM, (2012). Öz-değerlendirmeye dayalı şans başarısı düzeltmenin test ve madde istatistiklerine etkisi, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

11. SARAL DUYGU GİZEM, (2012). Bağıl ve mutlak ölçütlere göre alınan kararların sınıflama geçerliği üzerine bir çalışma, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

10. UYAR ŞEYMA, (2011). PISA 2009 Türkiye örnekleminde öğrenme stratejileri modelinin farklı gruplarda ölçme değişmezliğinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

9. POLAT BETÜL, (2011). Vee diyagramı, tanılayıcı dallanmış ağaç ve kavram haritalarının matematik dersine yönelik tutum ile başarıya etkileri ve bu araçlara yönelik öğretmen görüşleri, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

8. BIKMAZ ÖZGE, (2011). Üst düzey zihinsel özelliklerin ölçülmesinde puanlayıcılar arası güvenirlik belirleme tekniklerinin karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

7. ESER MEHMET TAHA, (2011). Öğrencilerin sınav türü tercih nedenlerini etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

6. PARLAK BURCU, (2010). Öğrenci performansının değerlendirilmesinde puanlama anahtarı ve dereceli puanlama anahtarının karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

5. TÜLÜBAŞ GİZEM, (2009). Psikolojik testlerde Angoff ve Sınır Grup Yöntemleri ile kesme puanlarının belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

4. BARIŞ FULYA, (2009). TIMSS-R ve TIMSS-2007 sınavlarının öğrenci başarısını yordayan değişkenler açısından incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

3. SEVİNDİK HATİCE, (2009). Akademik başarı puanlarının Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 2008 puanları ile ilişkisi, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

2. ZİYA ENGİN, (2008). Uluslararası öğrenci başarı değerlendirme programına (Pisa 2006) göre Türkiye'deki öğrencilerin matematik başarılarını etkileyen bazı faktörler, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

1. ŞİMŞEK DİLEK, (2006). Kümeleme analizi, çok boyutlu ölçekleme, doğrulayıcı ve açıklayıcı faktör analizi ile elde edilen yapı geçerliği kanıtlarının karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı 

Uluslararası Dergilerdeki Makaleler 


65. UYSAL İBRAHİM, DOĞAN NURİ (2021).  How Reliable Is It to Automatically Score Open-Ended Items? An Application in the Turkish Language.  Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 12(1), 28-53., Doi: 10.21031/epod.817396

64. UYSAL İBRAHİM, DOĞAN NURİ (2021).  Automated Essay Scoring Effect on Test Equating Errors in Mixed-format Test.  International Journal of Assessment Tools in Education, 8(2), 222-238., Doi: 10.21449/ijate.815961 

63. KILIÇ ABDULLAH FARUK, DOĞAN NURİ (2021).  Comparison of confirmatory factor analysis estimation methods on mixed-format data.  International Journal of Assessment Tools in Education, 8(1), 21-37., Doi: 10.21449/ijate.782351 

62. DOĞAN NURİ, KIBRISLIOĞLU NERMİN, KELECİOĞLU HÜLYA, Hambleton Ronald K. (2020).  An Overview of E-Assessment.  Hacettepe University Journal of Education, 35, 1-5., Doi: 10.16986/HUJE.2020063669

61. YURTTAŞ KUMLU GÜLFEM DİLEK, DOĞAN NURİ (2020).  The Prediction Level of Students\u2019 PISA Mathematics Achievement By Their Accessing to Information and Communication Technologies.  Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 11(3), 219-240., Doi: 10.21031/epod.581379 

60. REYHANLIOĞLU KEÇEOĞLU ÇİĞDEM, DOĞAN NURİ (2020).  An Analysis of Parameter Invariance according to Different Sample Sizes and Dimensions in Parametric and Nonparametric Item Response Theory.  Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 11(3), 98-112., Doi: 10.21031/epod.584977 

 59. KABAKÇI ÖMER FARUK,ERGENE TUNCAY,DOĞAN NURİ (2019).  Character strengths in turkey: initial adaptation study of values in action ınventory of strengths for youth (VIA-Youth) and life satisfaction in young people.  International Journal of Educational Methodology, 5(3), 489-501. 

 58. YALAKİ YALÇIN,DOĞAN NURİ,İREZ OSMAN SERHAT,DOĞAN NİHAL,ÇAKMAKCI GÜLTEKİN,ERDEM BAŞAK (2019).  Measuring Nature of Science Views of Middle School Students.  International Journal of Assessment Tools in Education, 6(3), 461-475., Doi: 10.21449/ijate.561154 

57. GÜRLEN EDA,CİHAN TUĞBA,DOĞAN NURİ (2019).  Emotional and Motivational Barriers to EffectiveLearning of Students.  Journal of Education and Future, 16(1), 1-15. 

 56. KILIÇ ABDULLAH FARUK,DOĞAN NURİ (2019).  The Effect of Item Weighting on Reliability and Validity.  Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 10(2), 148-163., Doi: 10.21031/epod.516057 

55. DEMİRASLAN ÇEVİK YASEMİN,DOĞAN NURİ,DAĞHAN GÖKHAN,MUMCU FİLİZ,SOMYÜREK ATASOY SİBEL,KARAMAN HAYDAR (2019).  Validation of Pre-Adolescent Decision-Making Competence in Turkish students..  Judgment and Decision Making, 14(3), 364-372. 

54. Inal Ebru,ALTINTAŞ KERİM HAKAN,DOĞAN NURİ (2019).  General disaster preparedness beliefs and related sociodemographic characteristics: The example of Yalova University, Turkey.  Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 17, 1-15., Doi: 10.20518/tjph.381667 

53. KILIÇ ABDULLAH FARUK,ERDEM BAŞAK,DOĞAN NURİ (2019).  PISA 2003 ve 2012 matematik okuryazarlığı puanlarının ölçüt geçerliği : Beklenti tabloları ve uyum analizi.  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 1-8., Doi: 10.17494/ogusbd.PISA

52. AKSU GÖKHAN,DOĞAN NURİ (2019).  An Analysis Program Used in Data Mining: WEKA.  Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 10(1), 81-96., Doi: 10.21031/epod.399832

51. AKSU GÖKHAN,DOĞAN NURİ (2019).  Comparison of decision trees used in data mining.  Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 9(4), 1183-1208., Doi: 10.14527/pegegog.2019.039

50. Inal Ebru, DOĞAN NURİ (2018).  Improvement of General Disaster Preparedness Belief Scale Based on Health Belief Model.  Prehospital and Disaster Medicine, 33(6), 627-636., Doi: 10.1017/S1049023X18001012 

49. AKSU Gökhan, DOĞAN NURİ (2018).  Veri Madenciliğinde Kullanılan Öğrenme Yöntemlerinin Farklı Koşullar Altında Karşılaştırılması.  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(3), 71-100., Doi: 10.30964/auebfd.464262 

 48. KILIÇ ABDULLAH FARUK, DOĞAN NURİ, KELECİOĞLU HÜLYA (2018).  İlköğretim Ders Kitabı Değerlendirme Anketinin Ortaöğretime Uyarlanması.  Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(42), 106-131. 

47. TAT OSMAN, DOĞAN NURİ (2018).  Uluslararası Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri Okuryazarlığı Testinin Madde-Birey Dağılımı ve Değişen Madde Fonksiyonu Yönünden İncelenmesi.  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 1207-1231., Doi: 10.17152/gefad.321630 

46. GÜNDEĞER CEYLAN,DOĞAN NURİ (2018).  Bireyselleştirilmiş Bilgisayarlı Sınıflama Testlerinde Madde Havuzu Özelliklerinin Test Uzunluğu ve Sınıflama Doğruluğu Üzerindeki Etkisi.  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(4), 888-896., Doi: 10.16986/HUJE.2016024284 

45. GÜNDEĞER CEYLAN,DOĞAN NURİ (2018).  Bireyselleştirilmiş Bilgisayarlı Sınıflama Testi Kriterlerinin Test Etkililiği ve Ölçme Kesinliği Açısından Karşılaştırılması.  Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 9(2), 161-177., Doi: 10.21031/epod.401077 

44. DOĞAN NURİ,YAVUZ SİNAN,YURTÇU MELTEM,Hambleton Ronald K (2018).  The comparison of differential item functioning predicted through experts and statistical techniques.  Cypriot Journal of Educational Sciences, 13(2), 375-384., Doi: 10.18844/cjes.v13i2.2427 

 43. SOYSAL SÜMEYRA,KARAMAN HAYDAR,DOĞAN NURİ (2018).  The Effects of Sample Size and Missing Data Rates on Generalizability Coefficients.  Eurasian Journal of Educational Research(75), 179-196., Doi: 10.14689/ejer.2018.75.10 

42. DOĞAN NURİ,KILIÇ ABDULLAH FARUK (2018).  The Effects of Sample Size, Correlation Technique, and Factor Extraction Method on Reliability Coefficients.  Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(3), 697-706., Doi: 10.24106/kefdergi.413303 

41. ÖZDOĞAN DİDEM,DOĞAN NURİ (2018).  The effect of the correction of self-assessment-based chance success on psychometric characteristics of the test.  Pegem Eğitim ve öğretim dergisi, 8(3), 567-598., Doi: 10.14527/pegegog.2018.022

40. İNAL EBRU,ALTINTAŞ KERİM HAKAN,DOĞAN NURİ (2018).  The Development of a General Disaster Preparedness Belief Scale Using the Health Belief Model as a Theoretical Framework.  International Journal of Assessment Tools in Education, 5(1), 146-158., Doi: 10.21449/ijate.366825

39. UYAR ŞEYMA,KELECİOĞLU HÜLYA,DOĞAN NURİ (2017).  Comparing Differential Item Functioning Based on Manifest Groups and Latent Classes.  Educational Sciences-Theory  Practice, 17(6), 1977-2000. 

38. BIKMAZ BİLGEN ÖZGE,DOĞAN NURİ (2017).  Çok Kategorili Parametrik ve Parametrik Olmayan Madde Tepki Kuramı Modellerinin Karşılaştırılması.  Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 8(4), 354-372. 

37. BIKMAZ BİLGEN ÖZGE,DOĞAN NURİ (2017).  Puanlayıcılar Arası Güvenirlik Belirleme Tekniklerinin Karşılaştırılması.  Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme, 8(1), 63-78. 

36. DEMİRBİLEK SİBEL,KIBRISLIOĞLU NERMİN,DOĞAN NURİ (2017).  Cronbach Ve Mcdonalds Değerlerinin Gerçek Verilerde Karşılaştırılması.  The Journal of Academic Social Sciences, 62(62), 460-468., Doi: 10.16992/ASOS.13217

35. UYAR ŞEYMA,KELECİOĞLU HÜLYA,DOĞAN NURİ (2017).  Comparing Differential Item Functioning Based on Manifest Groups and Latent Classes.  Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 17(6), 1977-2000., Doi: 10.12738/estp.2017.6.0526 

34. Eser Mehmet Taha,DOĞAN NURİ (2017).  Inventory of Motive of Preference for Conventional Paper-and-Pencil Tests: A Study of Validity and Reliabilit.  Eurasian Journal of Educational Research, 17(69), 135-158., Doi: http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2017.69.8

33. GERÇEK CEM,DOĞAN NURİ,GÜNDEĞER CEYLAN,YAKAR LEVENT (2017).  Effects of Health; Warnings on Cigarette Pockets on Behaviour: Educational Perspective.  Eurasian Journal of Educational Research(68), 63-80., Doi: http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2017.68.4 

32. DOĞAN NURİ,BIKMAZ BİLGEN ÖZGE (2017).  Using generalizability theory in reliability estimation of measurement of higher order skills.  Journal of Academic Social Sciences(44), 1-9. 

31. DOĞAN NURİ,KOYUNCU İLHAN,Gökdemir Pelin,Kahveci Müjgen (2016).  Öğrencilerin Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına KabulDurumlarının Yordanması.  Hacettepe ÜniversitesiEğitim Bilimleri EnstitüsüEğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 114-131.

30. GERÇEK CEM,ÖZCAN ÖZGÜR,OCAK EREN NİHAN,Ferhat Çise,BERBEROĞLU SEVGİ,ÇAKIR TURGUT ELİF,DOĞAN NURİ,ÇAĞILTAY KÜRŞAT (2016).  An Evaluatıon Of The Effects Of Combıned Health Warnıngs On Cıgarette Packets Through Eye Movements.  Journal of Baltic Science Education, 15(6), 680-692. 

29. DOĞAN NURİ,AKSU GÖKHAN (2016).  The Effects Of Usıng Concept Maps And Vee Dıagrams On Student S Success And Attıtudes In Mathematıc Courses.  The Journal of Academic Social Science, 4(35), 52-64., Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6586

28. DOĞAN NURİ,GÜNDEĞER CEYLAN (2016).  The Impact of Item Format on Student s Score and Item s Statistics.  International Journal Of Research in Engineering and Social Sciences, 6(11), 18-25.

27. Keçeoğlu Çiğdem Reyhanlıoğlu,GELBAL SELAHATTİN,DOĞAN NURİ (2016).  Roc Eğrisi Yöntemi İle Kesme Puanınınbelirlenmesi.  International Journal of Social Science(50), 553-562., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3564

26. ÇÜM SAİT,DOĞAN NURİ (2016).  Öğretmenlerin Çalışma Yaşamında GüdülenmeDüzeylerini Artıran Faktörlerin Önem SırasınınBelirlenmesi.  Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 119-132. 

25. ERTOPRAK DUYGU GİZEM,DOĞAN NURİ (2016).  A Research on the Classification Validity of the DecisionsMade According to Norm and Criterion referencedAssessment Approaches.  Anthropologist, 23(3), 612-619. 

24. AYDINER BOYLU AYFER,GÜNAY GÜLAY,DOĞAN NURİ (2016).  Katılım Engelleri Ölçeği Genel  KEÖ G   Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.  İnsan Ve Toplum Bilimleriaraştırmaları Dergisi, 5(1), 9-27., Doi: http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.59740 

23. Cemal BIYIKLI,DOĞAN NURİ (2015).  The Effect of Learning Strategies Used for Rehearsal on the Academic Success.  Eğitim ve Bilim, 40(181), 311-327., Doi: 10.15390/EB.2015.2728 

22. TAŞDELEN TEKER GÜLŞEN,DOĞAN NURİ (2015).  The Effects of Testlets on Reliability and Differential Item Functioning.  Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 15(4), 969-980., Doi: 10.12738/estp.2015.4.2577

21. YAVUZ GÜLER,DOĞAN NURİ (2015).  Boyut Sayısı Belirlemede Velicer in Map Testi ve Horn un Paralel Analizinin Kullanılması.  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 176-188. 

20. POLAT DEMİR BETÜL,DOĞAN NURİ (2015).  Vee Diyagramı  Tanılayıcı Dallanmış Ağaç  Kavram  Haritalarının Matematik Dersine Yönelik Tutum Ve Başarıya Etkileri , Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(3), 851-875., Doi: 10.17244/eku.11115 

 19. ATALAY KABASAKAL KÜBRA,GÖÇER ŞAHİN SAKİNE,KELECİOĞLU HÜLYA,GELBAL SELAHATTİN,ATAR BURCU,DOĞAN NURİ (2015).  Lise Öğrencilerinin Demokratik Okul Kültürü Algılarının İncelenmesi.  Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 21(2), 247-270., Doi: 10.14527/kuey.2015.010 

18. Nagihan Boztunç ÖZTÜRK,DOĞAN NURİ (2015).  Investigating Item Exposure Control Methods in Computerized Adaptive Testing.  Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 15(1), 85-99., Doi: 10.12738/estp.2015.1.2593 

17. UYAR ŞEYMA,DOĞAN NURİ (2014).  Pısa 2009 Türkiye Örnekleminde Öğrenme Stratejilerimodelinin Farklı Gruplarda Ölçme Değişmezliğinin incelenmesi.  Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014(3), 30-43. 

16. Parlak Burcu,DOĞAN NURİ (2014).  Dereceli puanlama anahtarı ve puanlama anahtarından elde edilen puanların uyum düzeyleri.  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 189-197. 

15. YAVUZ GÜLER,DOĞAN NURİ (2014).  Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS): A Validity Study.  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 2453-2457., Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.590 

14. GERÇEK CEM,DOĞAN NURİ (2012).  Effect of the Written and Combined Warnings on the Cigarette Pockets on University Students.  Educational Sciences: Theory and Practice, 12(4), 2573-2584. 

13. YAVUZ GÜLER,ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ FERİDE,DOĞAN NURİ (2012).  Mathematics Motivation Scale: A Validity and Reliability.  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 1633-1638., Doi: 10.1016/j.sbspro.2012.05.352 

12. DOĞAN NURİ,Hatice Sevindik (2011).  İlköğretim 6  sınıflar için uygulanan seviye belirleme sınavı nın uygunluk geçerliği.  Eğitim ve Bilim, 36(160), 309-319. 

11. ÇOPUR ZEYNEP,ERKAL SİBEL,DOĞAN NURİ,Şükran ŞAFAK (2010).  Sharing and Spending Time on Domestic Tasks  A Turkish Sample.  Journal of Comparative Family Studies, 41(1), 87-109. 

10.  Engin Ziya,DOĞAN NURİ,KELECİOĞLU HÜLYA (2010).  What Is the Predict Level of Which Computer Using Skills Measured in PISA for Achievement in Mathematics.  Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 9(4), 185-191.

9. GÖK BİLGE,KELECİOĞLU HÜLYA,DOĞAN NURİ (2010). Değişen Madde Fonksiyonunu Belirlemede Mantel Haenszel ve Lojistik Regresyon Tekniklerinin Karşılaştırılması.  Eğitim ve Bilim, 35(156), 3-16.   

8. DOĞAN NURİ,ŞAHİN ALİ EKBER (2009).  Öğretmen adaylarının ilköğretim okullarına atanma durumunu yordayan değişkenler.  İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 183-200.

7. ŞENER ARZU,ÖZTOP HÜLYA,DOĞAN NURİ,GÜVEN SEVAL (2009).  Influences of intergenerational support on life satisfaction of the elderly  A Turkish Sample.  Social Behavior and Personality, 37(7), 957-969., Doi: https://doi.org/10.2224/sbp.2009.37.7.957 

6. DOĞAN NURİ (2009).  Bilgisayar destekli istatistik öğretiminin başarıya ve istatistiğe karşı tutuma etkisi.  Eğitim ve Bilim, 34(154), 3-16.

 5. ŞENER ARZU,ÖZTOP HÜLYA,DOĞAN NURİ,GÜVEN SEVAL (2008).  Relationships of family  close relatives and friends  their impact on the life satisfaction of older people.  Educational Gerontology, 34(10), 890-906. 

4. DOĞAN NURİ,ÖĞRETMEN TUNCAY (2008).  Değişen madde fonksiyonunu belirlemede Mantel Haenszel  Ki Kare ve Lojistik Regresyon tekniklerinin karşılaştırılması.  Eğitim ve Bilim, 33(148), 100-112.

3. ERKAL SİBEL,ÇOPUR ZEYNEP,DOĞAN NURİ,Şükran ŞAFAK (2007).  Examining the relationship between parents  gender roles and responsibilities towards their children  a Turkish example.  Social Behavior and Personality, 35(9), 1221-1333., Doi: http://dx.doi.org/10.2224/sbp.2007.35.9.1221 

 2. DOĞAN NURİ,ÖĞRETMEN TUNCAY (2006).  Madde Yanlılığını Belirleme Teknikleri Arasında Bir Karşılaştırma.  Eğitim Araştırmaları, 6, 94-105. 

1. BAŞBAY ALPER,DOĞAN NURİ (2004).  Avrupa Birliği üyelik sürecinin eğitim sistemimiz üzerindeki etkilerine ilişkin öğretmen görüşleri.  Ege Eğitim Dergisi, 5(2), 35-52. 

Untitled


Untitled

ShareFollow this website


You need to create an Owlstown account to follow this website.


Sign up

Already an Owlstown member?

Log in